Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quý I năm 2023

Thứ năm - 23/03/2023 11:14
        Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, trong quý I năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Hưng Yên đã kịp thời tham mưu Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành: Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2023 và 20 văn bản thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bao gồm báo cáo, kế hoạch, công văn ...
        Trong quý I, ngoài việc ban hành các văn bản trong phạm vi quản lý, Chi cục chủ động ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 03/KH-TĐC ngày 09/01/2023 Kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-TĐC ngày 27/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 05/KH-TĐC ngày 15/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-TĐC ngày 16/02/2023 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Chi cục TCĐLCL năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-TĐC ngày 16/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-TĐC ngày 16/02/2023 Kế hoạch khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2023 giúp cho việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được thông suốt và đạt hiệu quả.
         Bên cạnh đó, Chi cục TCĐLCL đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 540/QĐ-TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân, CBCCVC, người lao động, đã thực hiện tháng 01 và tháng 02 năm 2023.
Trong quý I năm 2023, Chi cục TCĐLCL tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; thực hiện quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Chi cục đã ban hành 11 bản thông báo công bố hợp quy, 05 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 171 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
        Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên, Chi cục đã chủ động tham mưu Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 06/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng thời, thực hiện in băng rôn tuyên truyền kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1” năm 2023; Chi cục đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, các tuyến đường trung tâm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện và một số doanh nghiệp sử dụng nhiều phương tiện đo (kinh doanh điện, xăng dầu, nước sạch, chợ và TTTM) trên địa bàn tỉnh.
        Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khoa học Công nghệ Hùng Vương Hà Nội để Đánh giá mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, chuẩn bị cho công tác tổ chức lớp tập huấn về “Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tham gia hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023” vào ngày 24/3/2022.
       Trong quý I, thực hiện Kế hoạch số 3826/KH-TĐC ngày 30/12/2022 của Tổng cục TCĐLCL kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và  Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2023, Chi cục TCĐLCL đã tổ chức 03 đợt kiểm tra tại 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh (09 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện - điện tử; 01 cơ sở kinh doanh gas; 07 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch; 06 doanh nghiệp sản xuất) trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

image 20230323105230 1
                          Ảnh: Đoàn kiểm tra của Chi cục TCĐLCL kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
         Với những kết quả đạt được trong quý I, Chi cục đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong quý II năm 2023 đó là: Tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030./.Tác giả: Lê Thị Lụa - Chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay872
  • Tháng hiện tại20,047
  • Tổng lượt truy cập328,950
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây