Tăng cường quản lý đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ sáu - 10/03/2023 10:08

Đồng hồ đo nước là thiết bị ghi lại lượng nước tiêu thụ để tính toán chi phí nước, đóng vai trò quan trọng trong giám sát việc sử dụng nước của khách hàng sử dụng nước, do đó đồng hồ đo nước là phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải có biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

         Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định đã quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa đối với đồng hồ nước lạnh cơ khí, đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử có cấp chính xác 1, 2 hoặc A, B, C, D.
         Tại Mục 2 của ĐLVN 17:2017 đã nêu các khái niệm: (1) Đồng hồ đo nước bao gồm: đồng hồ nước lạnh cơ khí, đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử, đồng hồ nước nóng và đồng hồ nước chưa qua xử lý (sau đây gọi tắt là đồng hồ), là dụng cụ dùng để đo liên tiếp, ghi nhớ và hiển thị thể tích hoặc khối lượng nước đi qua bộ chuyển đổi đo ở điều kiện đo; (2) Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí là đồng hồ nước có bộ phận chỉ thị hoặc bộ phận tính toán, lưu trữ bằng cơ khí; (3) Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử là đồng hồ nước có bộ phận chỉ thị và một số hoặc tất cả các bộ phận cảm biến, tính toán, lưu trữ điện tử bao gồm các loại đồng hồ kiểu điện tử, siêu âm, vortex, coriolis.
         Với hai loại đồng hồ đo nước cơ khí và đồng hồ đo nước cơ cấu điện tử có chu kỳ kiểm định khác nhau quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về chu kỳ kiểm định của đồng hồ đo nước lạnh cơ khí là 60 tháng và chu kỳ kiểm định của đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử là 36 tháng.
        Cả hai loại đồng hồ đo nước lạnh cơ khí và đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử đều sử dụng một trong các phương pháp kiểm định theo ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định, theo sơ đồ nguyên lý sau:
 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý kiểm định theo phương pháp bình chuẩn

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý kiểm định theo phương pháp đồng hồ chuẩn
 
         Đồng hồ nước đo nước sử dụng lắp đặt trên hệ thống cấp nước của các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn. Cụ thể, đồng hồ đo nước phải được phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa. Kiểm định sau sửa chữa đồng hồ đo nước khi có một trong các trường hợp sau: (1) Đồng hồ đo nước không đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật về đo lường lưu lượng; (2) Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, niêm phong kẹp chì kiểm định bị mất, có dấu hiệu bị đứt niêm phong kẹp chì; (3) Kiểm định lại theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền nhằm thanh tra, kiểm tra thiết bị đo và kiểm định đồng hồ đo nước khi có nghi ngờ về kết quả đo sai lệch so với lượng nước thực tế sử dụng.
           Kiểm định đồng hồ đo nước thực hiện nhằm đáp ứng được đồng hồ đo nước đưa vào sử dụng hoạt động một cách chính xác nhất, các giá trị đo khi đưa vào sử dụng với sai số nằm trong phạm vi cho phép trong các yêu cầu, quy định pháp luật về đo lường: Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định và ĐLVN 96:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình thử nghiệm.
         Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện nay có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch có sử dụng đồng hồ đo nước lạnh, trong đó có một số đơn vị quản lý nhiều trạm cấp nước sạch, có phạm vi cấp nước rộng như: Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên, Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn – NAGAOKA, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh Công ty cổ phần Bitexco Nam Long - Nhà máy nước Phố Nối, .v.v..
         Thực hiện Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2023 đã được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2023, trong các ngày từ 14/02/2023 đến 21/02/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên đã thành lập đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra trực tiếp tại 07 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh.
         Qua kiểm tra và theo báo cáo của 07 doanh nghiệp cho thấy 7/7 doanh nghiệp hiện tại đều sử dụng đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, tổng số đồng hồ đo nước lạnh cơ khí của 07 doanh nghiệp đang sử dụng là 63.736 chiếc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc lắp đặt và quản lý sử dụng cụm đồng hồ trên mạng lưới cấp nước của 07 doanh nghiệp, các đồng hồ đo nước còn nguyên niêm phong kẹp chì, sử dụng bình thường, có hộp bảo vệ, đoàn kiểm tra đã lấy 13 mẫu đồng hồ của 4/7 doanh nghiệp đang sử dụng để kiểm tra sai số tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên (đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định đủ năng lực kiểm định đồng hồ đo nước), kết quả 13/13 mẫu đồng hồ đo nước đạt yêu cầu đo lường theo Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định.
 

image 20230310094445 3
 
image 20230310094445 4
Ảnh 1: Kiểm tra thực tế sử dụng đồng hồ nước tại nhà máy nước thị trấn Yên Mỹ Ảnh 2: Lấy mẫu đồng hồ nước để kiểm tra sai số tại nhà máy nước Phố Nối

           Nhìn chung, các đồng hồ đo nước lạnh cơ khí đều được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, trên nhãn đồng hồ thể hiện đầy đủ các thông tin theo yêu cầu kỹ thuật đo lường, phù hợp với phê duyệt mẫu. Tuy nhiên, còn một số đồng hồ nước lạnh cơ khí đang sử dụng đã đến hạn kiểm định nhưng doanh nghiệp chưa có kế hoạch thực hiện kiểm định định kỳ, Đoàn kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên đã đề nghị các doanh nghiệp thực hiện kiểm định lại các đồng hồ đo nước lạnh theo quy định.
         Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa lập Sổ thống kê số lượng đồng hồ đã lắp đặt sử dụng theo ngày lắp đặt và chu kỳ kiểm định, chưa có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đồng hồ đã giao - nhận với khách hàng.
        Từ kết quả kiểm tra và để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, một số giải pháp cần được thực hiện là:
         - Đối với cơ quan quản lý: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường đối với đồng hồ đo nước lạnh sử dụng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đo lường cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đồng hồ đo nước.
        - Đối với các doanh nghiệp quản lý, sử dụng đồng hồ nước lạnh: Nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về đo lường trong việc quản lý, sử dụng đồng hồ nước lạnh, đặc biệt việc chấp hành quy định kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa; chú trọng sử dụng những đồng hồ đã được kiểm định của tổ chức kiểm định được chỉ định; tăng cường rà soát, thống kê và kiểm tra chất lượng của đồng hồ nước lạnh; cải tiến quy trình lắp đặt cụm đồng hồ đo nước cho các hộ sử dụng nước sạch như: nâng cụm đồng hồ lên trên mặt đất/vỉa hè, bổ sung hộp đựng đồng hồ, sử dụng rắc-co và khóa trước đồng hồ để dễ thay tháo, sử dụng đồng hồ có ghi thời hạn kiểm định trên chì kẹp,... để người sử dụng và cơ quan có liên quan có thể dễ dàng kiểm tra đồng hồ nước lạnh đang sử dụng.
       - Đối với đơn vị kiểm định: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực kiểm định; phối hợp tốt với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch để thực hiện kiểm định các đồng hồ nước lạnh đảm bảo tính pháp lý của các đồng hồ đo nước đang sử dụng.
         Việc quản lý đồng hồ đo nước là trách nhiệm của người sử dụng nước và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và chấp hành nghiêm việc kiểm định đồng hồ đo nước. Người sử dụng nước cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo lường thông qua cơ chế giám sát trong hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sạch về kiểm định định kỳ đối với các đồng hồ đo nước được lắp đặt đã đến hạn kiểm định./.Tác giả: Đào Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay310
  • Tháng hiện tại901
  • Tổng lượt truy cập334,100
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây