Kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ sáu - 29/12/2023 09:31
Theo kết quả tổng hợp hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên (Chi cục) đã kịp thời tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023; Báo cáo số 01/BC-SKHCN ngày 05/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2023 v/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2023; Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 06/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023; Báo cáo 286/BC-SKHCN ngày 08/11/2023 Báo cáo tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo  tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính  nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023; Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành 39 văn bản gồm các công văn, báo cáo, quyết định … thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Trong năm 2023, Chi cục đã phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Chi cục đã ban hành 46 bản thông báo công bố hợp quy, 18 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 566 bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
Tổ chức lớp các lớp tập huấn về “Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tham gia hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023”; “Nội dung ghi nhãn hàng hóa; xử lý, xử phạt vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa”; “Quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu” cho học viên tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chi cục ký kết Hợp đồng với Trung tâm Mã số, Mã vạch quốc gia thực hiện xây dựng sổ tay truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm “Vải Trứng Hưng Yên; phối hợp tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn về “Nâng cao nhận thức về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn huyện Phù Cừ” cho gần 100 lượt học viên là lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện Phù Cừ.
a
Ảnh: Lớp tập huấn “Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tham gia hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023”
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra 07 đơn vị kinh doanh bán lẻ điện; 09 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch. Kết quả các doanh nghiệp được kiểm tra đều cung cấp đủ hồ sơ quản lý phương tiện đo, đều có tem kiểm định, kẹp chì niêm phong còn nguyên vẹn và còn hiệu lực kiểm định. Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh nước sạch có sử dụng đồng hồ đo nước lạnh với tổng số đồng hồ đo nước lạnh đang sử dụng là 63.736 chiếc.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng thực hiện kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại tại 38 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường; sử dụng các phương tiện đo nhóm II đã được kiểm soát đo lường và còn hiệu lực kiểm định. Các doanh nghiệp đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với quy định hiện hành. Thực hiện kiểm tra 05 đơn vị sản xuất có sử dụng cân ô tô. Kết quả 05 cân ô tô của các đơn vị đang sử dụng đã được kiểm soát đo lường, còn thời hạn kiểm định. Thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 30 đơn vị kinh doanh xăng dầu, điện-điện tử.  Kết quả các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều có lưu mẫu, kết quả thử nghiệm mẫu kiểm tra nhanh trị số octan có kết quả đều đảm bảo theo yêu cầu quy chuẩn.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm hàng hóa lưu thông trên thị trường vào các đợt cao điểm (tết nguyên đán, trung thu, nghỉ lễ, …) và hàng tháng theo Quyết định. Kết quả: 33 cơ sở kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ và điện - điện tử, mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em đều được ghi nhãn và gắn dấu hợp quy CR theo quy định, cơ sở kinh doanh vàng có sử dụng cân còn hiệu lực kiểm định, các sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ có ghi và công bố khối lượng và hàm lượng vàng trên sản phẩm, các sản phẩm hàng hóa đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở trước khi lưu thông thị trường. Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 03/03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Kết quả: cơ sở được kiểm tra đảm bảo yêu cầu về đo lường, lưu giữ đầy đủ hồ sơ chất lượng, ghi nhãn đúng quy định. Kiểm tra 53 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả, 53/53 cơ sở thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu, lưu giữ hồ sơ chất lượng. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các cột đo xăng, dầu đều được kiểm soát về đo lường; lấu mẫu xăng kiểm tra chỉ số octane của xăng bằng máy test nhanh có kết quả đạt yêu cầu.
 Bên cạnh đó, Chi cục còn tham mưu Sở KH&CN ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và gửi thông báo kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch được duyệt. Chi cục thực hiện 02 đợt kiểm tra 60 đơn vị kết quả 60/60 các đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo, niêm yết công khai chính sách chất lượng tại trụ sở cơ quan. Hầu hết các đơn vị đều hiểu về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, có thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL. Chi cục chủ động xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TĐC ngày 20/3/2023 về tập huấn hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó đã tổ chức được 03 lớp tập huấn về “Hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho hơn 450 lượt học viên đại diện của các phòng chuyên môn của Sở KH&CN; công chức thuộc Chi cục TCĐLCL; cán bộ, công chức phụ trách ISO của UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Chi cục đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Trong năm 2023, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 20.741 PTĐ các loại; gấp 1,64 lần so với năm 2022 (kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 20.343 PTĐ các loại) .
Nhìn chung năm 2023, Chi cục đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác TCĐLCL; tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh và Giám đốc Sở ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực TCĐLCL kịp thời, đầy đủ; tổ chức tốt các đợt kiểm tra, phối hợp thanh tra, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động thanh, kiểm tra liên ngành.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Chi cục và sự cố gắng của toàn thể CBCC Chi cục, tính đến thời điểm hiện tại các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo hoàn thành các nội dung đúng tiến độ với kết quả tốt.
Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Chi cục đã đ xuất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 như sau: Tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2023 trình lãnh đạo Sở ban hành. Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai nội dung, nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yênsố 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030./.
Vũ Thị Minh Trang – Chuyên viên Phòng HCTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay746
  • Tháng hiện tại19,921
  • Tổng lượt truy cập328,824
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây