Kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thứ tư - 14/12/2022 15:23
          Theo kết quả tổng hợp hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên (Chi cục) đã kịp thời tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về công bố bãi bỏ Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hưng Yên năm 2022; Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 20/01/2022 về tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hưng Yên năm 2021; Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt mức độ tự chủ tài chính của 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về công bố Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030.
            Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành 29 văn bản gồm các công văn, báo cáo, quyết định … thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
           Ngoài ra, Chi cục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Chi cục TCĐLCL nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
           Năm 2022, Chi cục tiếp tục tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; thực hiện quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Chi cục đã ban hành 50 bản thông báo công bố hợp quy, 40 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 913 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
         Chi cục chủ động xây dựng Kế hoạch số 02/KH-TĐC ngày 10/01/2022 thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên. Thực hiện in, treo Banner, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01/2022) tại trụ sở cơ quan, các tuyến đường trung tâm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và một số doanh nghiệp, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp với trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn, sử dụng nhiều phương tiện đo nhóm II và ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
         Sau khi tham mưu Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 47/KH-SKHCN ngày 17/5/2022 Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 về TXNG - Yêu cầu chung đối với hệ thống TXNG gắn với Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, Chi cục chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030” ngày 08/7/2022 với 94 đại biểu tham dự gồm đại diện các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
          Năm 2022, Chi cục đã tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 - tỉnh Hưng Yên. Tham mưu lãnh đạo Sở và hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh hoàn thiện hồ sơ tham dự GTCLQG cho Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Quốc gia về Giải thưởng Chất lượng. Tổ chức Hội thảo “Hoạt động tiêu chuẩn hóa, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10” vào ngày 10/10/2022 với trên 90 đại biểu gồm đại diện các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động về tiêu chuẩn hóa, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
           Bên cạnh đó, Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường lấy 10 mẫu xăng, dầu và 17 mẫu thiết bị điện - điện tử gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Ngoài ra, Chi cục thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ).
           Trong năm 2022, Chi cục đã tiến hành kiểm tra tại 182 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN  ngày 31/12/2021 của Giám đốc sở KH&CN phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022.
z3924669253797 9c118b571a70fc5260fbfab37f88f4ad
Đoàn kiểm tra của Chi cục TCĐLCL kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
hàng hóa lưu thông trên thị trường tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
            Chi cục đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL  thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Trong năm 2022, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 12.654 PTĐ các loại; tăng 1.491 PTĐ so với năm 2021 (kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 11.163 PTĐ các loại).
          Nhìn chung năm 2022, Chi cục đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác TCĐLCL; tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh và Giám đốc Sở ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực TCĐLCL kịp thời, đầy đủ; tổ chức tốt các đợt kiểm tra, phối hợp thanh tra, tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động thanh, kiểm tra liên ngành.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Chi cục và sự cố gắng của toàn thể CBCC Chi cục, tính đến thời điểm hiện tại các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo hoàn thành các nội dung đúng tiến độ với kết quả tốt.
        Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục đã đ xuất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 như sau: Tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2023 trình lãnh đạo Sở ban hành. Đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai nội dung, nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030./.


       Tác giả: Lê Thị Lụa - Chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay725
  • Tháng hiện tại40,293
  • Tổng lượt truy cập413,292
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây