Hưng Yên: Tập trung truy xuất nguồn gốc cho nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động truy xuất nguồn gốc

Thứ tư - 14/12/2022 15:56
        Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030 để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 
image 20221214152928 1
Hình minh họa: TXNG sản phẩm OCOP Long nhãn và Mật ong hoa nhãn Hưng Yên
         Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là: (1) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí quản lý (2) Đảm bảo chất lượng, tính an toàn và công khai, minh bạch các thông tin của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; tăng cường giám sát, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hội nhập quốc tế đối với các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
          Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là: (1) Đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cho 100% các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; (2) Phấn đấu hỗ trợ triển khai, áp dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định.
 
image 20221214152928 2
Ảnh: Ông Trần Tùng Chuẩn – TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo TXNG
         Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp: (1) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; (2) Ban hành tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; (3) Khảo sát hiện trạng tình hình thực hiện truy xuất nguồn gốc và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc đang áp dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (4) Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tập huấn triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thống nhất theo quy định, đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; (5) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khuôn khổ lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (6) Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoàn thiện, phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để có cơ sở hoàn thiện, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh của tỉnh đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
          UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ: (1) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND và HĐND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và một số nội dung khác có liên quan phù hợp với điều kiện của tỉnh; (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai các giải pháp quản lý, kỹ thuật công nghệ truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; (3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nâng cao nhận thức, lợi ích của việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nhận biết hàng thật, hàng giả; (4) Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoàn thiện, phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
         Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh của tỉnh đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
        Ngoài ra, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên thuộc trách nhiệm, lĩnh vực quản lý để triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của bộ, ngành và theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thẩm quyền; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn về hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
           Như vậy, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030 là nhằm để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh xác định được chính xác, kịp thời nguyên nhân sự cố về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cũng như vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan. Kế hoạch được triển khai sẽ kịp thời hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đưa các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa lên Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia, sẽ tạo nên kho dữ liệu để phục vụ cho chính nhu cầu minh bạch thông tin sản phẩm xuất khẩu và thương mại điện tử của doanh nghiệp. Như vậy, khi nhận thấy lợi ích của Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì dù chưa bắt buộc áp dụng việc truy xuất nguồn gốc cho toàn bộ các sản phẩm, hàng hóa nhưng tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ chủ động áp dụng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa./.

Người viết: Đào Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay261
  • Tháng hiện tại852
  • Tổng lượt truy cập334,051
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây