Kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 09 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu - 30/09/2022 10:36
           Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 09 tháng đầu năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời tham mưu Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về công bố bãi bỏ Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hưng Yên năm 2022; Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 20/01/2022 về tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hưng Yên năm 2021; Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt mức độ tự chủ tài chính của 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về công bố Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
           Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành: Quyết định số 228/QĐ-SKHCN  ngày 31/12/2021 phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022 và các công văn, báo cáo … thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
         Ngoài ra, Chi cục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Chi cục TCĐLCL nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
         Trong 09 tháng đầu năm 2022, Chi cục tiếp tục tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; thực hiện quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Chi cục đã ban hành 46 bản thông báo công bố hợp quy, 36 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 700 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
          Chi cục chủ động xây dựng Kế hoạch số 02/KH-TĐC ngày 10/01/2022 thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên. Thực hiện in, treo Banner, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01/2022) tại trụ sở cơ quan, các tuyến đường trung tâm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và một số doanh nghiệp, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp với trên 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn, sử dụng nhiều phương tiện đo nhóm II và ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
       Sau khi tham mưu Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 47/KH-SKHCN ngày 17/5/2022 Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 về TXNG - Yêu cầu chung đối với hệ thống TXNG gắn với Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, Chi cục chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030” ngày 08/7/2022 với 94 đại biểu tham dự gồm đại diện các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

hung 2

Đồng chí Đào Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL báo cáo về thực trạng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc điện tử ...
 
         Năm 2022, Chi cục đã tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 02/6/2022 đã có 01 đơn vị tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One. Ngày 12/8/2022, Chi cục đã tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 - tỉnh Hưng Yên. Tham mưu hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh thực hiện các hoạt động: Thực hiện đánh giá độc lập đối với hồ sơ đăng ký tham dự GTCLQG; Đánh giá tại chỗ; Họp Hội đồng sơ tuyển đề xuất Công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One đạt giải thưởng chất lượng quốc gia. Đến ngày 26/9/2022, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 - tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem xét.
          Bên cạnh đó, Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 02 cửa hàng kinh doanh đồ điện - điện tử đạt kết quả tốt và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Chi cục còn thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ).
       Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-SKHCN  ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2022, Chi cục đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 88 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật vể tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 10 mẫu đồng hồ đo nước tại 01 cơ sở kinh doanh nước sạch, 05 mẫu công tơ điện 1 pha cơ khí tại 01 cơ sở kinh doanh bán lẻ điện để kiểm tra yêu cầu kỹ thuật đo lường (sai số) tại Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL Hưng Yên. Kết quả, 10/10 đồng hồ đo nước đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định; 05 mẫu công tơ điện đạt yêu cầu theo quy định tại ĐLVN 07:2019 - Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định và đã bàn giao trả đơn vị theo quy định.
 
z3736853607128 be2880daec147d99787f2171b18cffdf

Đoàn kiểm tra của Chi cục TCĐLCL kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
hàng hóa lưu thông trên thị trường tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em.

          Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, Chi cục đã phối hợp với Sở Nội vụ và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (trong đó có 02 đơn vị cấp tỉnh; 07 đơn vị cấp sở, chi cục thuộc sở; 51 UBND xã, phường, thị trấn). Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp và đề nghị đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật vào các quy trình và cần khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp và gửi hồ sơ khắc phục về Chi cục TCĐLCL theo đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
          Chi cục đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL  thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Trong 09 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 9.617 PTĐ các loại (gấp 2,57 lần so với 09 tháng đầu năm 2021).
        Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Chi cục đã đ xuất phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2022 như sau: Tham mưu Giám đốc Sở KH&CN trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030; Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tổ chức Hội thảo khoa học về hoạt động tiêu chuẩn hóa, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; chào mừng kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2022 (ngày 14/10); Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023./.       Tác giả: Lê Thị Lụa - Chuyên viên phòng Hành chính Tổng hợp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay783
  • Tháng hiện tại40,351
  • Tổng lượt truy cập413,350
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây